កំនិត

Quotes Khmer Diamond

Quotes Khmer Diamond

ខឹង គឺកម្ម

ស្អប់ គឺទុក្ខ

ដាក់ចុះ គឺចប់

ចិត្តស្ងប់ គឺក្តីសុខ