គ្មាននរណាសប្បាយរហូតនោះទេ

គ្មាននរណាសប្បាយរហូតនោះទេ

គ្មាននរណាសប្បាយរហូតនោះទេ

អ្នកណាក៏ចេះកើតទុក្ខដែរ តែមកពីគេរឹងមាំ ទើបគេមិនបង្ហាញអោយអ្នកដទៃដឹង