ចាំពាក្យអ្នកម៉ែទេ?

ចាំពាក្យអ្នកម៉ែទេ

ចាំពាក្យអ្នកម៉ែទេ

ម៉ែតែងតែប្រាប់ថាទោះមានរឿងអ្វីក៏ដោយកូនត្រូវធ្វើជាមនុស្សល្អ

ចាំពាក្យអ្នកម៉ែទេ