មនុស្សអំនួត – មេរៀន ជីវិត

មេរៀន ជីវិត

មេរៀន ជីវិត

មេរៀន ជីវិត

១.មនុស្សខ្លះ វីវក់នឹងទ្រឹស្តីខ្លាំងពេក អួតក្អេងក្អាងឆ្ការជើងឆ្ការដៃ និយាយពីសំបូរពាក្យពេចន៍ ខាងបូរបាច់ តែការអនុវត្តជាក់ស្តែងស្មើសូន្យ។

២.មនុស្សខ្លះ សុខចិត្តរត់ទៅខ្ចីបុល ខ្ចីធនាគារ ចងការប្រាក់យកលុយមកទិញសម្ភារៈបង្អួតគេឯង តែការពិតជំពាក់គេវ័ណ្ឌក។

៣.មនុស្សខ្លះរៀនបានខ្ពស់ដែរ ប៉ុន្តែកើតចិត្តមើលងាយអ្នកដទៃ ឡើងតម្កើងខ្លួនហួសហេតុពេក អួតពីនេះពីនោះ ខ្លួនរៀននៅសាលានេះ សាលានោះ តែការពិតទទេស្អាត។

ឃ្លាមួយពោលថា«អួតច្រើន តែការពិតប្រហោងក្នុង»។

មនុស្សអំនួត
មេរៀន ជីវិត

Facebook Page: Khmer Diamond

Khmer Diamond