របៀបធ្វើប្ហូម

របៀបធ្វើប្ហូម

ផ្សព្វផ្សាយ​ពី​​វប្បធម៌​​ប្ហូម​អាហារ​របស់ … ប្រាប់លោកអំពីរបៀបធ្វើភីហ្សាដែលទិញសិទ្ធិពី …

របៀបធ្វើងាវឆាអំពិលទុំ គ្រឿងផ្សំមាន : – ស្កសរ ២ ស្លាព្រាកាហ្វេ – ម្ទេស ២ ឬ ៣ ផ្លែ – ស្លឹកជី ឬ ជីរម្រះព្រៅ